Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z Serwisu Filmiki.tv.
 2. Treści zamieszczane w Serwisie Filmiki.tv są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu, chyba że z opisu danej funkcjonalności wprost wynika inaczej, jednakże z pełnej funkcjonalności Serwisu Filmiki.tv mogą korzystać tylko zalogowani Użytkownicy.
 3. Treści oznaczone +18 mogą oglądać osoby które potwierdzą że są pełnoletnie. (Można to zrobić za pomocą funkcji w profilu)
 4. Serwis Filmiki.tv udostępniając swoje zasoby systemu teleinformatycznego umożliwia przechowywanie danych przez Użytkowników. 
 5. Dostęp do treści w Serwisie Filmiki.tv oraz korzystanie z jego funkcjonalności opisanych w Regulaminie nie podlega żadnym opłatom. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Filmiki.tv jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, a w przypadku Użytkowników – również posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze (inny niż tymczasowy lub anonimowy).
 6. Warunkiem uzyskania dostępu do treści oraz funkcjonalności Serwisu Filmiki.tv jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną serwisu, a w przypadku Użytkowników – również posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze (inny niż tymczasowy lub anonimowy).

2. Definicje

 1. Konto – wydzielone dla danego Użytkownika w Serwisie Filmiki.tv strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach Użytkownika w Serwisie Filmiki.tv. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w serwisie filmiki.tv, chyba, że Filmiki.tv wyrazi zgodę na kolejne.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin.
 3. Serwis Filmiki.tv – internetowy serwis prowadzony w domenie Filmiki.tv, będący platformą komunikacyjną przeznaczoną do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących treści dostępnych w sieci Internet.
 4. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie Filmiki.tv.
 5. Znalezisko – zamieszczany przez Użytkownika w Serwisie Filmiki.tv link do wybranej przez niego strony internetowej wraz z odpowiednim utworzonym opisem.

3. Rejestracja w Serwisie Filmiki.tv

 1. Zarejestrować się w Serwisie Filmiki.tv może każda osoba która ukończyła 13 lat.
 2. W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym w Serwisie Filmiki.tv co najmniej: nazwę, pod jaką Użytkownik zamierza występować w Serwisie Filmiki.tv (login), adres e-mail (inny niż tymczasowy lub anonimowy) oraz hasło. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego osoba dokonująca rejestracji może zostać poproszona o podanie dodatkowych danych lub wykonanie dodatkowych czynności w celu Uwierzytelnienia Konta. Po zakończeniu procesu rejestracji oraz, gdy ma to zastosowanie, po dokonaniu pomyślnego Uwierzytelnienia, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób aktywacji Konta oraz inne wymagane prawem informacje.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu Filmiki.tv po podaniu loginu i hasła (logowanie).
 4. Dokonanie aktywacji oznacza zakończenie rejestracji, z tą chwilą dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Filmiki.tv umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie i polegających na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu Filmiki.tv w sposób opisany w Regulaminie w odniesieniu do danego Konta.
 5. W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest Konto. Informacje na Koncie Użytkownik może uzupełnić o własne dane.
 6. Użytkownik ma wgląd wyłącznie do informacji jawnych dotyczących kont pozostałych Użytkowników.

4. Podstawowa funkcjonalność Serwisu Filmiki.tv

 1. Użytkownicy mogą zamieszczać w Serwisie Filmiki.tv wybrane przez siebie Znaleziska.
 2. Każde Znalezisko umieszczane jest w Poczekalni i przedstawiane do oceny innym Użytkownikom.
 3. Użytkownicy mogą oceniać dane Znalezisko oddając na nie głos pozytywny ("+1"). Użytkownik może oddać na dane Znalezisko tylko jeden głos. Głos pozytywny może być cofnięty. Lista osób głosujących umieszczana jest na liście tylko na wersji komputerowej strony. Widoczne jest tylko ostatnie 5 ocen danej treści.
 4. Jeżeli Znalezisko zdobędzie odpowiednią liczbę głosów, zostanie przeniesione do katalogu prowadzonego na stronie głównej Serwisu Filmiki.tv. 
 5. Użytkownicy mogą w każdej chwili skomentować dowolne Znalezisko, jak również odpowiadać na zamieszczone już komentarze.
 6. Znaleziska mogą być oceniane również po zamieszczeniu ich w katalogu na stronie głównej Serwisu Filmiki.tv.
 7. Użytkownikom może zostać udostępniona funkcja pozwalająca na komentowanie lub ocenianie innych treści zamieszczanych w Serwisie Filmiki.tv oraz funkcja pozwalająca na wymianę informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących treści dostępnych w sieci Internet.

5. Zasady korzystania z Serwisu Filmiki.tv

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu Filmiki.tv, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie Filmiki.tv.
 3. Treści tworzone przez Użytkownika powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą mieć charakteru reklamowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
  1. wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych Użytkowników Filmiki.tv
  2. wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety,
  3. treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
  4. treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich,
  5. treści o charakterze pornograficznym.
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie Filmiki.tv linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w punkcie 5.3. powyżej.
 5. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarzy lub innych treści w Serwisie Filmiki.tv wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Filmiki.tv na potrzeby prowadzenia Serwisu Filmiki.tv oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku przez czas nieokreślony.
 6. Użytkownicy są zobowiązani do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mających na celu manipulowanie treściami lub wynikami Znalezisk w Serwisie Filmiki.tv, do nie spamowania Serwisu Filmiki.tv oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu Filmiki.tv i korzystanie z usług Serwisu Filmiki.tv w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

6. Rola operatora Serwisu Filmiki.tv

 1. W ramach Serwisu Filmiki.tv udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych Serwisu Filmiki.tv w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.
 2. Filmiki.tv nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu Filmiki.tv, ani za treść wszelkich danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie Filmiki.tv.
 3. Filmiki.tv nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. W przypadku uniemożliwienia dostępu do danych z uwagi na uzyskaną wiarygodną wiadomość o ich bezprawnym charakterze Filmiki.tv zawiadomi Użytkownika w ramach jego Konta.
 4. W uzasadnionych przypadkach Filmiki.tv może usunąć Znalezisko wraz ze wszystkimi komentarzami, jeżeli umieszczenie Znaleziska w Serwisie Filmiki.tv narusza postanowienia Regulaminu. Filmiki.tv nie ma jednak obowiązku weryfikacji Znalezisk lub komentarzy.
 5. W uzasadnionych przypadkach Filmiki.tv może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie Filmiki.tv narusza postanowienia Regulaminu. Filmiki.tv nie ma jednak obowiązku weryfikacji jakichkolwiek danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie Filmiki.tv.
 6. W uzasadnionych przypadkach i zakresie Filmiki.tv może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Serwisu Filmiki.tvl (czasowa blokada Konta), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu. O powyższym Użytkownik jest informowany w drodze komunikatu w ramach jego Konta.
 7. Filmiki.tv dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu Filmiki.tv, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania, w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, pracy Serwisu Filmiki.tv ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Filmiki.tv. Filmiki.tv stara się ograniczyć negatywne skutki zaistniałych okoliczności.

7. Ochrona prywatności

 1. Filmiki.tv przetwarza dane zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności Użytkowników określa dokument „Polityka prywatności” – dostępny pod adresem https://filmiki.tv/dokumenty/polityka-prywatnosci .

8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Serwisu Filmiki.tv.
 2. Reklamacje można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected]
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie nazwy, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie Filmiki.tv, jego adres e-mail przypisany do Konta oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Filmiki.tv zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Filmiki.tv prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
 5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do jego Konta.

9. Zakończenie korzystania z Serwisu Filmiki.tv

 1. Świadczenie usług w ramach Serwisu Filmiki.tv. ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie w każdym czasie.
 2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Użytkownik może złożyć poprzez skorzystanie z ustawień dostępnych w profilu lub poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego.
 3. Filmiki.tv może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym gdy:
  1. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów innych usług związanych z Serwisem Filmiki.tv i świadczonych przez Filmiki.tv, lub
  2. Użytkownik podał dane lub złożył oświadczenia nieprawdziwe, nieaktualne, nieprawidłowe bądź niepełne lub podał dane innych osób
 4. W innych niż wskazane w powyższym punkcie 9.3 sytuacjach Filmiki.tv uprawniona jest do rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 5. Konsekwencją rozwiązania umowy jest usunięcie Konta, które wraz z jej zawarciem zostało utworzone. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w Serwisie Filmiki.tv; Filmiki.tv, z zastrzeżeniem jej uprawnień określonych w powyższym punkcie 6, nie usuwa w takim przypadku zamieszczonych Znalezisk, komentarzy i oddanych głosów.

10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Filmiki.tv
 2. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania, na zasadach określonych w powyższych punktach 9.1 i 9.2, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Filmiki.tv, której przedmiotem są usługi świadczone przez Filmiki.tv w ramach Serwisu Filmiki.tv na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Filmiki.tv w ramach Serwisu Filmiki.tv będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.